Ciutat educadora, ciutat per la cultura

 

Objectius

 • Recuperar totes les dimensions de la cultura com a bé públic. La cultura com a element de cohesió, al servei d’una societat crítica i com a base de la dinamització econòmica del municipi.
 • Donar suport a la creació i garantir el consum cultural a tota la ciutadania. Gestionar des d’una visió conjunta els equipaments principals i les activitats culturals del municipi: anella cultural.
 • Vehicular a través de la cultura el respecte a la identitat pròpia i preservar els trets diferencials (patrimoni, llengua i els valors intangibles propis) a l’hora que es valora una identitat complexa i diversa com la nostra.
 • Trencar la identificació de cultura exclusivament amb festa i espectacle.
 • Garantir l’educació no formal a partir d’una programació cultural rica en continguts.
 • Augmentar i millorar la relació amb el centres educatius, donar valor a les Apime i fomentar, a més, que el centres participin del projecte educatiu de ciutat.

 

Propostes d’actuació

Maó disposa de tota una sèrie d’infraestructures —tant municipals com d’altres administracions o privades— que han de ser enteses i gestionades des d’una visió conjunta.

Fer un inventari, definir la seva situació, unificar la gestió dels diferents espais i coordinar-ne les activitats forma part de la visió que suposa entendre les polítiques culturals sota el prisma d’una anella cultural.

S’ha de crear un pla de gestió de les infraestructures culturals situades al municipi de Maó.

Els equipament culturals han de ser gestionats per complir la seva funció d’educació no formal per als ciutadans i visitants.

 

 1. Proposta de visió conjunta dels principals equipaments i activitats culturals amb seu al municipi: anella cultural de Maó

 

 • Anella cultural: acció combinada en la difusió dels principals serveis culturals públics de Maó: Teatre Principal, Biblioteca Pública, Museu de Menorca, Ca n’Oliver i Arxiu d’Imatge i So de Menorca, amb la participació de les entitats privades.
 • Agenda cultural: coordinació de totes les activitats del municipi a través d’una agenda cultural dinàmica i participativa i proposta d’una agenda anual d’activitats en dies concrets de la setmana, de manera que els ciutadans es puguin organitzar i que les activitats no se solapin les unes amb les altres.
 • Biblioteques: elaboració del pla de biblioteques de Maó per al desenvolupament i la coordinació de les tres biblioteques d’accés públic: la Biblioteca Pública, la de la Fundació Rubió i l’Hernández Mora.
 • Entitats culturals.

—Participació: creació d’una comissió extramunicipal per donar veu a les associacions culturals del municipi i facilitar-ne la coordinació.

 • Definició dels criteris de la política d’ajuts a les entitats a partir de paràmetres i criteris d’interès social. És necessari que hi hagi un compromís amb totes les entitats que programen per mantenir una visió conjunta.
 • Projectes culturals: donar suport i col·laborar en projectes d’alt nivell cultural que estan duent a terme entitats i associacions privades per incorporar-los a la ciutat (Festival de Cinema Mediterrani Mèdit, Talleres Islados, Festival Internacional de Jazz, Sa Terrassa des Claustre, etc.).
 • Dinamització de l’economia a partir de la implicació d’altres sectors com la restauració, el comerç, el patrimoni, etc., a partir del tractament de temàtiques culturals, de teatre o de música. Cas apart és l’oferta complementària que ofereix la UIMIR i que podria tenir un vessant que anés més enllà de la formació mateixa com a motor d’altres activitats econòmiques en l’anomenat sector quinari.
 • Escoles municipals: prioritzar i donar valor a les escoles municipals aportant més pressupost i millors condicions laborals al professorat per transformar-les en un servei de formació i un element de referència en la vida cultural de la ciutat.
 • Creació, vertebració i dinamització, a través de les TIC (web, aplicacions, etc.), de la cultura del municipi a l’entorn dels agents i serveis culturals de la ciutat.
 • L’etapa escolar de 0 a 3 anys és el primer cicle d’educació infantil i l’Administració l’ha de potenciar com a tal, a més d’assegurar-ne progressivament la gratuïtat. La gestió dels centres d’educació infantil serà a càrrec de les administracions més properes per tal que les decisions organitzatives estiguin ben ajustades a les necessitats locals. Per aquest motiu, tindran un lloc rellevant en la gestió dels centres i la incardinaran amb els serveis socials del municipi (Edu21).
 • Promoció de la participació dels joves i els infants a través del Consell Infantil i impuls al Consell Escolar Municipal i la relació dels centres docents en el projecte educatiu de ciutat, com a exercici de governança.
 • Reconeixement de l’escola d’adults com a espai de formació permanent al servei dels ciutadans, a part d’instar a l’homologació d’una part de la seva formació com a formació professional.

 

 1. Espais culturals del municipi

 

Teatre Principal. El paper del teatre com a element aglutinador

El teatre, com a infraestructura referent de Maó, ha de poder combinar espectacles de gran aforament, adreçades a un públic ample i divers, amb propostes renovadores i actuals que puguin tenir cabuda en una programació cultural diversificada i de qualitat. ARA MAÓ proposa:

 1. Es volen cercar convenis amb els altres recintes teatrals de Menorca per programar de manera conjunta les propostes de fora d’illa amb l’objectiu d’abaratir costos i no contraprogramar.
 2. Es pretén fer un acolliment rotatori de companyies de dansa i teatre professionals illenques i forànies que tenguin en l’espai teatral un lloc on assajar i posar a punt els seus espectacles a canvi d’actuacions per al teatre.
 3. El teatre com a espai de formació teatral i musical no reglada que complementi la formació de la UIB en dramatúrgia, declamació, de veu, etc.
 4. Es proposa un conveni amb l’entitat cultural Orfeó Maonès perquè la sala pugui esdevenir una sala petita del teatre, sempre en coordinació amb l’entitat i amb una contraprestació econòmica que s’acordaria.
 5. El teatre no ha de servir per canalitzar esdeveniments municipals externs al teatre que puguin ser deficitaris com una manera de defugir del control pressupostari.
 6. S’ha de fer una revisió del sistema de funcionament intern, sobretot en tot allò relacionat amb el protocol, les invitacions i la llotja presidencial.

 

Claustre del Carme

El Claustre del Carme és un equipament propi en el qual conviuen gran varietat d’activitats i entitats. És necessari tenir una visió conjunta del recinte i fer-ne una gestió integral per potenciar, dinamitzar i harmonitzar els diferents usos.

 1. Incentivar la coordinació i la col·laboració entre el Conservatori i les escoles municipals.
 2. Escoles municipals com a espais de creació i impuls de la formació artística no reglada.
 3. Centre d’imatge. El Claustre com a dipositari del llegat audiovisual. Utilitzar l’espai que fins ara ocupava l’Arxiu-Biblioteca Hernández Mora i la sala d’audiències en centre de la imatge que inclogui l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca i les activitats de difusió: exposicions, projeccions i tallers de creació. Donar cabuda als fotoclubs i a altres entitats i associacions relacionades amb la creació audiovisual.
 4. El pati del Claustre com escenari d’activitats culturals (música, teatre, dansa…). Aquest equipament exterior ha de complementar el catàleg cultural de l’anella cultural.
 5. El Claustre necessita una gestió integral de tot l’espai que garanteixi la seva conservació.

 

Ca n’Oliver

Definir els usos de Ca n’Oliver amb una visió de futur i funció de formació tant per als ciutadans del municipi com per als visitants.

 

Biblioteca Pública de Maó

 1. Promoure, a través del Pla de biblioteques de Maó, la reordenació de l’espai interior de la biblioteca per trobar la possibilitat de recuperar el seu paper com a dinamitzadora cultural de Maó.
 2. Dinamitzar la plaça de la Conquesta per a activitats de lectura: lectura dramatitzada, biblioteca a la fresca, lectura animada, etc.

 

Conservatori de Música

Recuperar i reclamar la inversió del Govern de les Illes Balears en la creació d’una nova seu del Conservatori de Música, revisant el projecte inicial d’ubicació a la Sala Augusta.

 

Arxius municipals

Unificació dels dos arxius del municipi, l’Històric i el Municipal, en un únic lloc amb garanties de conservació i gestionat amb visió global. La unió dels dos arxius permetria dignificar el patrimoni documental de Maó, facilitar la consulta als investigadors i alliberar l’espai del porxo de la biblioteca, un espai vital per a la seva modernització.

En aquest cas, també es podria estudiar la seva ubicació en un edifici en desús.

 

Altres equipaments i necessitats del municipi

Al municipi de Maó hi ha un gran nombre d’equipaments culturals que necessàriament han de tenir una visió i gestió integral, com ara l’illa del Rei, la Sala Augusta, el Museu de Menorca, les biblioteques, la Mola, el Llatzaret, etc.

D’altra banda, s’han de trobar espais lliures de condicionants en què es puguin ubicar activitats artístiques i en què tots el ciutadans i col·lectius puguin accedir a les opinions, al coneixement i a l’expressió artística que permeti el desenvolupament de l’esperit crític, propiciant l’autogestió sobretot dels col·lectius de joves.