Codi ètic, actualitzat maig de 2022.

“Ara Maó és una plataforma de persones que representen la necessitat d’una regeneració a la
política actual, que creuen que la política i la participació es treballen, s’exerciten: una
cooperativa política. La política és una activitat humana en la qual participem tots constantment,
no una responsabilitat cedida a unes elits que ens demanen cada quatre anys amb un sistema
d’elecció que beneficia, a més, als de sempre. Aquesta creença absoluta en la democràcia i en la
capacitat de decidir que tenim tots ens du a fer un plantejament seriós per a nosaltres mateixos.
Entenem que no es pot pretendre implantar un nou sistema de representació política sense voler ser
nosaltres mateixos reflex d’aquesta nova manera de fer les coses.”
“És ja molt evident el distanciament entre la població i l’esdevenir social i polític de les
institucions i els partits. Diferents exemples com la corrupció política, el tancament de files dels
partits, l’endogàmia a les institucions, …”
“A diferència d’aquells que creuen que s’ha de reconduir cap a un Estat tecnocràtic, o d’aquells
que creuen que s’han de recentralitzar els poders, nosaltres creiem en una regeneració política de
ver, basada en els drets democràtics i en la veritable participació de la gent.”
[Extret de la “Proposta política, 2015” d’Ara Maó.]

D’acord amb la nostra proposta política, hem de poder i saber elaborar un Programa Polític, i a més
creim indispensable un Codi Ètic de funcionament, que ha de conduir-nos a assolir dos dels nostres
principals objectius:

1.– Fer un pas endavant en la defensa del sentiment democràtic. La democràcia és un sistema
d’organització social de què ens hem bastit i de què mai hauríem de renunciar. Hi ha pràctiques
institucionals que segueixen sent part d’alguns funcionaments de partits, però que bona part de la
societat rebutja. I aquestes pràctiques no les compartim: dedicar més esforços al relat mediàtic que a
la gestió política, mirar interessos particulars o amb rendibilitat a curt termini per davant l’interès
general, fer més bandera de la confrontació política que dels consensos o mirar abans per l’interès
del partit que pel de la societat a qui se serveix. Creim en una ciutat que inclogui tothom, i hem de
donar respostes a tots els col·lectius, que històricament no han obtingut la resposta adequada des de
l’esquerra convencional als plantejaments que feien i problemàtiques que han patit.
Ara Maó ha de defensar en tot moment la participació de la gent en la vida pública. Ha de reforçar
els processos participatius en la presa de decisions. I ho ha de fer possible per doble via: en la feina
en les institucions i en el funcionament intern de la mateixa agrupació, tot fomentant estructures
permeables a molts sectors de la societat, que cerquen referents polítics. [Extret de la ponència
“Horitzó 2023: un espai de confluència per a la transició ecosocial”, Ara Maó 2020]

2.– Emprar de guia l’ètica i seguir practicant una política digna. La gestió acurada del diner públic
també és una aposta per l’honestedat i transparència. Tenir els comptes sanejats és un element a
tenir molt en compte i que cal no abandonar. Som conscients que la crisi econòmica i social que
vivim té un dels principals orígens en la crisi ecològica que patim. Els sistemes de producció del
capitalisme i la manera d’abusar dels recursos naturals, que no té en compte que estem en un
planeta que té els recursos limitats, viuen símptomes d’esgotament. Però tot al contrari de mostrar
una reorientació d’aquest sistema, el poder econòmic torna més agressiu i cerca implantar-se a
través de formes més autoritàries, i amb els seus braços polítics. [Extret de la ponència “Horitzó
2023: un espai de confluència per a la transició ecosocial”, Ara Maó 2020]

Per complir aquests 2 grans objectius vertebrem un codi ètic com a declaració d’intencions i fet
verdaderament diferenciador del projecte, que podríem resumir en 4 punts bàsics:

1. Codi ètic com a Codi Deontològic
Els codis deontològics potser són els mecanismes d’autoregulació més coneguts. En el nostre cas
vol ser una eina per assolir l’objectiu del digne exercici de la Política, entès com a servei al bé
comú, que exigeix de valors fonamentals i principis ètics i socials que han de guiar el polític en les
seves actuacions, com són la justícia, la igualtat, no caure en actuacions discriminatòries, el
respecte cap a altres opinions divergents així com en l’ús del llenguatge en les discrepàncies
ideològiques i amb el tracte amb les persones i les institucions, el servei a la societat, la
responsabilitat en les seves accions o omissions, la imparcialitat, la voluntat de trobar un acord en
els temes d’interès general escoltant totes les opinions, la transparència, i l’austeritat com a
fonament en la gestió de recursos públics.

2. Fomentar la participació ciutadana
S’ha de treballar en el sentit que la ciutadania participi activament. Per una banda, en la confecció
de llistes electorals obertes extretes de procediments d’eleccions primàries per implicar de cada
vegada més el ciutadà en l’exercici de la política; d’altra banda, impulsant modificacions en els
reglaments municipals per facilitar la participació ciutadana real i efectiva, obrint processos
d’exposició pública, consulta i presa de decisions en temes de gran calat social, grans
infraestructures o acords postelectorals.

3. Fiscalització del polític i la seva acció
La ciutadania ha de tenir el dret i el deure de fiscalitzar permanentment la gestió dels seus
representants, i aquests tenen el deure d’explicar les seves accions i l’obligació de rendir comptes
de la seva activitat de manera transparent. Per complir amb aquest objectiu es planteja la necessitat
de fixar periòdicament assemblees obertes per analitzar l’acompliment o desviacions en l’aplicació
del Programa electoral votat, respondre de les seves accions públiques i assumir les responsabilitats
que se’n derivin. També per aportar transparència és necessari que la informació surti cap a la
ciutadania sense esperar al fet que sigui requerida. Potenciar l’exposició periòdica de la gestió
degudament explicada i de manera accessible, senzilla i clara, incloent-hi aquí formats més
moderns, utilitzant noves tecnologies si escau.

4. Política vocacional, no ocupacional
L’experiència demostra que si no es limita en nombre de mandats la representació de les persones
als càrrecs públics, es provoca la perpetuació en la política institucional que allunya cada vegada
més el polític de la realitat ciutadana, dificulta el retorn al seu món laboral anterior, provoca vicis en
el sistema i en la persona i dificulta la necessària rotació i relleu generacional. Creiem que un
màxim de 2 períodes de mandat consecutius ocupant càrrec electe és el més adient.
També l’experiència demostra que l’acumulació de càrrecs públics, i per extensió la de
remuneracions, provoca una ineficiència clara, tant econòmica com representativa de les
institucions, en els càrrecs electes que s’ha d’evitar (p.ex. regidor compaginant funcions com a
conseller, diputat o senador).
Cas a part mereix l’abús en la creixent creació de càrrecs polítics no electes, càrrecs de confiança,
assessors “permanents” o figures anàlogues que consideram que s’han de reduir a la mínima
expressió.

El polític té l’obligació d’escoltar les parts implicades en un problema, d’harmonitzar el respecte a
l’autonomia professional dels tècnics de la funció pública amb l’exercici d’un bon lideratge, basat
en la mútua confiança, i d’assessorar-se amb experts externs en casos que així ho aconsellin i estigui
degudament pressupostat, la qual cosa fa totalment innecessària la creació de cap figura intermèdia.
Alhora, és important també, per la seva millor legitimació, que el polític tingui adequat el seu salari
a la taula salarial del personal amb càrrega de responsabilitat del seu propi departament o
administració corresponent, acabant amb qualsevol forma de fixació de sous arbitrària o
injustificada. I que en funció de la retribució que rebin, cada regidor faci una aportació econòmica a
l’agrupació.

En definitiva, no ens cansarem de repetir que l’objectiu d’articular la plataforma ciutadana Ara Maó
és aglutinar individualitats per complir objectius comuns: tornar les decisions sobre el seu present i
futur a la ciutadania amb processos participatius oberts i públics, no haver d’anar en contra de la
majoria per imposicions de partit a nivell autonòmic o estatal, i fer desaparèixer la corrupció
legalitzada en forma de política com a modus vivendi.

Que els següents eixos siguin sempre una prioritat: Participació ciutadana en la presa de
decisions, autonomia en la tasca de govern i austeritat en la gestió (no confondre austeritat amb
retallades, sinó considerar-la com a fonament per la utilització eficient dels diners públics)
propiciant la reactivació econòmica amb inversions sostenibles. La sortida ecosocial de la crisi del
capitalisme, la justícia social i una capacitat més gran de les petites comunitats per actuar en el seu
territori amb una perspectiva més ampla, amb aquella màxima tan coneguda i repetida de “pensa
globalment i actua localment”.

Per açò, com a persona candidata a les eleccions primàries d’Ara Maó i, eventualment, a les
eleccions municipals a l’Ajuntament de Maó, em compromet, si surt elegit, a complir aquest codi
ètic. En cas d’incompliment, em compromet a sotmetre’m a la fiscalització de l’assemblea de
l’agrupació.