Democràcia i governança

 

L’actuació d’ARA MAÓ a l’Ajuntament es fonamentarà en el «Codi ètic» de l’agrupació, que representa el nostre compromís amb la ciutadania. Aquest codi ètic implica quatre punts bàsics:

 1. Valors fonamentals i principis ètics pel digne exercici de la política: mecanisme d’autoregulació per garantir una altra manera de fer política.
 2. Foment de la participació ciutadana: impulsant les modificacions necessàries i l’aplicació efectiva dels reglaments municipals per facilitar la implicació de la ciutadania en les decisions més estratègiques, avançant en la governança del municipi.
 3. Fiscalització del representant polític i del programa electoral votat: fiscalització de la seva gestió, rendició de comptes amb transparència i anàlisi de les desviacions en l’aplicació del programa.
 4. Política vocacional, no ocupacional: posar fi a la fixació de sous arbitrària o injustificada i evitar l’abús en la creixent creació de càrrecs polítics no electes, entre altres mesures que cerquen la transparència i l’eficiència econòmica.

No hem de perdre de vista que un dels valors fonamentals més destacats de l’agrupació d’electors ARA MAÓ és l’autonomia en la seva tasca no acceptant imposicions per interessos aliens a la ciutadania.

Les actuacions que desenvoluparem des de l’Ajuntament són les següents:

 1. Aplicació efectiva del reglament de participació ciutadana.
 2. Constitució, en el primer trimestre del mandat corporatiu, del Consell Ciutadà, un òrgan consultiu amb participació d’organitzacions veïnals, socials i econòmiques, que ha de servir de manera efectiva per fer arribar propostes, opinions i conclusions en temes de decisió municipal.
 3. Impuls de la tasca dels consells municipals sectorials per fer efectiva la participació ciutadana en els diferents àmbits a tractar i donar així rellevància als tallers de treball col·laboratiu, smart city, Línia Verda, Consell de la Infància, Pla estratègic del municipi, etc.
 4. Posada en marxa de la figura no remunerada del defensor del ciutadà.
 5. Dinamització del web municipal com a eina fonamental per a la transparència municipal. S’hi penjaran de manera accessible i entenedora, entre d’altres, les següents informacions:

 

 • Sous, dietes i qualsevol altra percepció econòmica municipal dels regidors, tant de l’equip de govern com de l’oposició.
 • Informació sobre el personal eventual o de confiança: càrrecs, noms i retribucions.
 • Agenda dels representants municipals, començant per l’alcaldia: reunions, trobades, actes.
 • Pressupost municipal: com i en què es gasta els diners l’Ajuntament. On van els impostos que paguem els ciutadans.
 • Liquidacions del pressupost.
 • Indicadors de transparència economicofinancera.
 • Informes de la intervenció municipal.
 • Plantilla municipal: llocs de feina i retribucions.
 • Contractes d’import superior a 3.000 euros.
 • Convenis urbanístics.
 • Subvencions i convenis.
 1. Celebració de sessions periòdiques informatives i de debat obertes a tota la ciutadania, que seran exposicions explicatives dels objectius perseguits, tant dels assolits com dels no assolits. En aquestes sessions participaran, a més de l’equip de govern, els grups de l’oposició.
 2. Foment d’una nova cultura de la participació ciutadana per implicar a tota la ciutadania en el seu autogovern, tal com diu la definició de governança: «Fórmula de govern que es fonamenta en la interrelació entre els organismes que ostenten la direcció política d’un territori i la societat civil, de manera que els elements socials poden exercir poder, autoritat i influència sobre les decisions que afecten la vida pública.»
 3. Impulsió la consulta popular per temes de gran calat social, facilitant la via telemàtica en el procés per fer-la més efectiva, i aplicant les diferents fases previstes en el Reglament: informació, debat ciutadà i devolució del resultat del procés.
 4. Foment dels pressupostos participatius, recollint propostes ciutadanes d’àmbit col·lectiu després d’un procés d’explicació i debat, i destinant-hi una part de despesa no compromesa.

 

 1. Defensa dels serveis públics: desenvolupar polítiques amb l’objectiu de minimitzar l’externalització d’aquests serveis, i dotar d’eines per al seu control. Revisió dels serveis actualment externalitzats, concessions i contractes, procurant que els concursos públics no es valorin només per preu, si no que també es puguin valorar altres premisses com podrien ser les associacions i empreses que treballen amb persones en perill d’exclusió social.
 2. Vetlla per la transparència i la igualtat d’oportunitats i l’exigència de requeriments de mèrit i capacitat per a l’accés a l’Administració; professionalització i reducció dels llocs de lliure designació.
 3. Simplificació i digitalització de processos burocràtics.