Joventut

 

Habitatge

L’elevat preu de l’habitatge, combinat amb l’alta precarietat laboral, impedeix l’emancipació, que és el fenomen social que més perjudica les opcions d’autonomia i llibertat dels joves i els impedeix crear un projecte de vida. L’habitatge és un dret i no un luxe. Per tant, apostam per:

 1. Elaborar un programa de recursos públics i específics destinats a ajuts al lloguer. El cost d’aquests lloguers hauria d’estar limitat al nivell d’ingressos dels joves.
 2. Potenciar les borses d’habitatge jove i fomentar el cooperativisme d’habitatges.

 

Salut

Establiment d’un acord entre les conselleries de Salut i Consum, d’Educació i Cultura i l’Ajuntament, per desenvolupar la promoció i el foment de la salut, en especial a les escoles i els instituts, mitjançant programes d’educació (afectivosexual, programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions, i programes de prevenció de trastorns alimentaris).

Al mateix temps s’editaran materials per a la gent jove i es desenvoluparan campanyes informatives i de conscienciació des del mateix Ajuntament.

 

Educació

 1. Activar el paper del representant municipal als consells escolars.
 2. Potenciar que els instituts siguin centres focals de les polítiques de joventut.
 3. Col·laborar en la garantia de la seguretat dels centres de secundària.
 4. 4. Col·laborar en la lluita activa contra l’absentisme.
 5. Aplicar programes de garantia social que afavoreixin la incorporació laboral del jovent que abandonen l’ensenyament reglat.
 6. Col·laborar amb els plans de formació professional en coordinació amb els agents socials.
 7. Generar activitats de lleure educatiu per a joves a través de la xarxa de casals de barri o de poble.

 

Ocupació

Els problemes del mercat laboral de Maó s’accentuen per al col·lectiu de joves. És per açò que cal actuar d’una manera específica i prioritària des de l’Ajuntament. Proposam arribar a acords amb empreses emmarcades en un pla d’ocupació jove per contribuir a resoldre la precarietat laboral juvenil.

Pensam que cal avançar de manera clara cap a un model productiu diferent i creiem que des de Maó s’han d’implementar unes polítiques concretes i efectives per aconseguir un model més just per a tothom.

Aquestes mesures serien:

 1. Desenvolupar campanyes contra la precarietat laboral juvenil. Millorar les condicions d’inserció laborals del jovent incentivant la contractació estable i digna i prioritzant el jovent en situació desfavorida.
 2. Fomentar l’autoocupació i l’economia social entre la joventut.
 3. Donar suport de manera efectiva als nous llocs d’ocupació (llocs de feina en l’àmbit social, ambiental, noves tecnologies, etc.).

 

Oci i lleure

L’oferta actual d’oci no funciona, ja que no respon a les demandes del jovent. S’ha d’incentivar la participació en la presa de decisions mitjançant el Consell Municipal de Joventut i que siguin els joves qui proposin l’oferta d’oci. Creiem que només així s’aconseguirà una oferta que de veritat sigui del gust de tothom.

Espais públics de creació cultural i d’oci saludable. Potenciar la creativitat cultural i promocionar els joves creadors i crear locals d’assaig públics amb instal·lacions i infraestructures en bon estat.

L’alberg. Crear un alberg aprofitant edificis ja existents al nostre entorn, actualment en desús, com ara tallers i fabriques en desús.

 

Participació

Promoure l’associacionisme juvenil i conèixer les diferents problemàtiques del sector de població més jove. L’objectiu ha de ser dissenyar polítiques encaminades a solucionar els problemes principals, fomentar la participació i vehicular les propostes sorgides.