Bases funcionament Ara Maó

1. Ara Maó es defineix com una cooperativa política que té com a finalitat principal la d’incidir en la vida pública de la ciutat de Maó, a partir de la decisió pressa en assemblea concórrer a les eleccions municipals.

2. La cooperativa s’organitza de forma horitzontal, i les decisions principals les pren l’assemblea mitjançant sistema de majories. La llibertat d’expressió en serà un dels valors principals. Així mateix, la formació cercarà la complicitat de les entitats que actuïn al municipi a fi que es construeixi un moviment participat, transversal i en connivència amb tots els agents socials que treballin en mor d’una major qualitat de la nostra societat.

3. Ara Maó procurarà mantenir el contacte constant amb el pols de la societat: en coneixerà les opinions, participarà de les mobilitzacions, organitzarà trobades... I tindrà molt clar que no ha de substituir el paper de les organitzacions, sinó, tot al contrari, complementar-les.

4. Els components de la cooperativa són aquelles persones que s’hi adhereixin formalment, que podran participar a l’assemblea i als diferents òrgans de decisió i de debat. Ara Maó organitzarà una base de dades amb tots els participants i col·laboradors.

5. L’assemblea és el principal òrgan de decisió política, i tindrà les funcions que més avall es detallen.

6. Es constituirà un grup motor, elegit per l’assemblea, que estarà composat per un nombre d’entre 6 i 12 adherits, que serà qui actuarà i vetllarà per a l’organització del grup entre les assemblees i els diferents grups de debat, els membres del qual tindran les responsabilitats orgàniques que es considerin necessàries en cada moment. El grup motor tindrà una renovació anual del 50% dels seus components.

  1. No obstant estar constituït pels adherits elegits en assemblea, el grup motor estarà obert a tothom que hi vulgui participar.

7. Es constituiran diferents grups de treball a fi de recaptar informació, analitzar la situació social i política de la ciutat des de diferents àmbits, establir complicitats amb les persones, col·lectius i entitats que treballen en aquests sectors. Aquesta informació ha de donar sortida a un programa participatiu que es pugui posar a la pràctica.

8. Ara Maó, com a cooperativa política i plataforma ciutadana, considera tots els seus col·laboradors i integrants en un pla d’igualtat, i no entén com a incompatible la possible militància d’alguns d’aquests amb diferents formacions polítiques, sempre que aquesta militància suposi una incompatibilitat manifesta de principis ideològics. En tot cas, la unió de les persones que integren Ara Maó és la base del moviment, en cap cas els partits polítics o altres formacions o col·lectius.

9. Aquelles persones que decidesquin formar part d’Ara Maó aportaran les dades personals amb l’expressa autorització de poder ser inclosos en una base de dades als afectes previstos en aquestes bases i en compliment de la llei de protecció de dades personals.

10. Funcionament de l’assemblea i competències. Aquestes són les funcions que té l’assemblea, com a principal òrgan:

  1. Aprovar i actualitzar els principis o bases polítiques en què es fonamenta la plataforma, així com establir l’estratègia política general, les prioritats i les línies bàsiques de les polítiques que seguirà.
  2. Aprovar les normes de funcionament i la normativa de desplegament que hagi de regir Ara Maó.
  3. Aprovar les candidatures electorals, de manera que es prioritzin procediments oberts i participatius, com ara les primàries obertes a la ciutadania.
  4. Debatre i aprovar documents i programes polítics

11. Ara Maó elaborarà un reglament de funcionament per la creació de llistes electorals, amb la finalitat de crear un funcionament en acord a la seva pròpia naturalesa i al model de societat que defensa. Aquest ha d’anar encaminat a la màxima transparència i participació, i procurar un sistema de votació amb llistes obertes

12. D’entre els membres del grup motor, l’assemblea elegirà el/s portaveu/s d’Ara Maó.

ARA MAÓ

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *