Aprovam una moció per a la millora de l’Aeroport de Menorca

Mocio de suport als treballadors d'AENA de l'Aeroport de Menorca

Aprovam una moció per a la millora de l’Aeroport de Menorca

Durant el passat Ple municipal vam aprovar una moció conjunta presentada per Ara Maó i PSOE amb relació a la millora de les condicions laborals dels treballadors de l’Aeroport de Menorca, la principal infraestructura de mobilitat exterior de l’illa.

La proposta dona suport a les demandes dels treballadors d’AENA i ENAIRE, i expressa la preocupació de la societat civil per la manca de diàleg entre AENA i la Representació Legal dels Treballadors.

Cal recordar que durant l’any 2020 han tingut lloc diverses concentracions a l’aeroport, i fins ara no s’han atès les  demandes dels treballadors.

Aquesta conflictivitat laboral comporta un gran risc a l’hora d’encarar una temporada turística delicada i fonamental per recuperar l’activitat econòmica insular.

No és comprensible la manca d’interès d’AENA en resoldre aquest conflicte, quan es tracta d’una empresa que té molts beneficis, i amb un romanent suficient per fer front sense problemes a sis anys més de crisi.

El text aprovat també demana a AENA el compliment de les propostes aprovades des de les diferents administracions balears, per tal que l’aeroport disposi dels recursos necessaris per garantir un servei eficaç.

Moció conjunta dels grups municipals Ara Maó i PSOE amb relació a la millora de l’Aeroport de Menorca

En els darrers anys, la Representació Legal dels Treballadors (RLT) del personal de l’aeroport de Menorca, tant d’AENA com d’ENAIRE ha manifestat de manera reiterada la manca de personal per poder atendre de manera eficient les càrregues de feina de la temporada d’estiu.

L’Aeroport de Menorca és un dels més estacionals dins la seva categoria, a escala mundial, quedant palès en les xifres de moviments de passatgers i aeronaus que es concentren en un 90%, durant set mesos, de l’1 d’abril al 31 d’octubre de cada any.

Aquesta manca de personal es va agreujar després del 2012, quan AENA va aprovar un pla de desvinculacions reduint la plantilla en algunes ocupacions, disminuint en 23 treballadors, en el cas de Menorca. Encara avui, no s’han recuperat aquestes places, en la seva totalitat.

El Consell Insular de Menorca, el mes de maig de 2016 va aprovar una PDA, instant el Govern Balear i el Parlament a intervenir davant el govern central, així com exigir al Ministeri de Foment, en aquell moment, i a AENA, negociar amb la RLT per aconseguir una plantilla marc mínima per a l’estiu, que no podia ser inferior a la de 2012, considerant que el trànsit de passatgers i d’operacions havia crescut d’una manera considerable (més d’un 20%).

Amb posterioritat, el 3 de juny , la Comissió de Turisme del Parlament Balear va aprovar una PNL en el mateix sentit. Finalment, el 15 de febrer de 2017, la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats, amb una gran majoria va estalonar una PNL amb la mateixa reivindicació, que avui, quasi quatre anys després no s’ha materialitzat.

És cert que la situació exposada ha quedat actualment desvirtuada, donat que la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha incidit de forma directa en la mobilitat del trànsit aeri.

Al llarg del mes de maig de 2020, quan el pitjor de la primera onada de la pandèmia ja havia passat i vivíem la primera desescalada, tot i tenir una plantilla de quasi 8.000 treballadors, AENA va presentar un ERTE, que afectava únicament a 24 treballadors, 13 dels quals a l’Aeroport de Menorca.

Es dona la circumstància que l’aeroport menorquí ha estat un dels que ha quedat per sota de la mitjana de baixada del trànsit aeri a tot l’estat. A banda, també s’ha de tenir en compte que AENA té uns resultats econòmics a data d’avui prou solvents, segons es desprèn del valor de les seves accions.

Per altra banda, el mes de juliol de 2019, AENA es va desdir de la construcció d’una nova torre de control a Menorca, tot i haver-ho anunciat durant el mes de febrer i estar pressupostada al DORA (Document de Regulació Aeroportuària 2017-2021), en l’apartat d’inversions, sent considerada com a rellevant.

A més, en el Pla Director de 2009 de l’Aeroport de Menorca, s’havia previst la seva construcció, perquè el 2010 la torre de control ja no tenia les dimensions pertinents per a les necessitats tècniques i d’instal·lacions. La societat menorquina en primer lloc es va pronunciar, amb una PDA aprovada per unanimitat en el Consell Insular i, posteriorment, també per unanimitat en el Parlament Balear, el mes de febrer de 2020, pel manteniment del projecte de construir una torre de control, al marge del projecte de torre remota, anunciat per AENA.

El Ple daquest Ajuntament, el mes de febrer de 2020, va aprovar també per unanimitat una proposta d’acord en aquest sentit, demanant una interlocució eficient amb la RLT sobre els condicionants economics, materials i de recursos humans.

Podem concloure, llavors, que no s’han atès les propostes d’acord aprovades, que no ha existit una interlocució eficient amb la RLT, que Menorca aquests darrers anys sha vist perjudicada per AENA, i que laeroport de Menorca és una infraestructura cabdal per a les comunicacions, el transport dels menorquins, així com per l’economia.

Més d’un 80% de les persones que entren o surten de la nostra illa ho fan per l’aeroport, per aquests motius, comptar amb una bona dotació humana i de serveis és prioritari i de primera necessitat per a la nostra illa. Cal recordar, a més, que l‘article 138 de la Constitució Espanyola estableix que sha de garantir la solidaritat territorial i l’equilibri entre les diverses parts del territori de l’estat, atenent particularment, el fet insular.

Proposta d’acord

1. L’Ajuntament de Maó insta AENA a reconsiderar les propostes d’acord aprovades per les diferents institucions (Parlament de les llles Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó) relatives a l’Aeroport de Menorca, responent així a la preocupació manifestada des de la societat civil.

2. L’Ajuntament de Maó manifesta la seva preocupació per la situació actual que es viu a l’aeroport i per la manca de diàleg entre l’empresa i la RLT.

3, Així mateix, l’Ajuntament de Maó demana que el conflicte es pugui solucionar de manera satisfactòria per a totes les parts, fent una crida al diàleg.

4. El Ple de l’Ajuntament de Maó insta al Govern Balear que faci les gestions necessàries davant el Ministeri de Transports i l’empresa AENA, perquè siguin sensibles al fet insular i atenguin les propostes d’acord aprovades per les diferents institucions (Parlament de les llles Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Maó) relatives a l’Aeroport de Menorca.

5. El Ple de l’Ajuntament de Maó acorda fer arribar al Ministeri de Transports i a AENA així com a ENAIRE, el contingut d’aquest acord.

No Comments

Post A Comment