Convidam al PP a deixar damunt la taula la moció sobre una auditoria externa al geriàtric

Convidam al PP a deixar damunt la taula la moció sobre una auditoria externa al geriàtric

Compartim la importància i la necessitat de poder sotmetre qualsevol mena d’activitat pública a avaluació i revisió per a garantir el compliment dels objectius i, suposam que quan vostès xerren d’auditoria es refereixen a això, atès que l’administració pública ja compta amb la norma tècnica i els mecanismes d’intervenció propis.

Si es valora que s’han de millorar els processos interns i el funcionament de la Residència de Gent Gran, consideram que des del mateix Consell Municipal de Gent Gran, on hi ha representació de la ciutadania, dels grups municipals, de professionals d’altres institucions i de sindicats, es pugui cercar una eina d’avaluació que permeti als òrgans de direcció i govern de la Residència saber quins aspectes es pensa que s’haurien de tenir en compte i que representin el màxim de col·lectius, i demanar que s’incorpori a la feina diària del servei, la metodologia de l’avaluació i de la millora continua dels processos i resultats de la feina.

Hi ha problemes a la Residència de Gent Gran, que van més enllà de la voluntat política i de govern i que tenen a veure en les relacions laborals, les actituds del personal i els desajustos intrínsecs de les professions assistencials, que impliquen un desgast personal en l’àmbit físic i psicològic, de les que altres professions se’n salven.

A Menorca, les problemàtiques inherents a l’atenció social són del tot conegudes, i desgraciadament la premsa no ajuda en treure notícies alarmants sobre la situació de la pròpia residència o del centre d’atenció a la infància i família del Consell Insular, quan, sense cap dubte, les persones amb responsabilitat política sobre els centres, intenten treballar per la millora dels serveis, i per això entenem que l’equip de Govern no s’ha d’oposar a la feina que vostès demanen, en els termes que es considerin oportuns.

Açò no obstant, l’experiència en les auditories externes i si es fan amb empreses que no coneixen la idiosincràsia del municipi i de l’administració pública, poden acabar en un bon grup de recomanacions poc assolibles i que s’acabi pensant que dotar de més personal, donarà resposta a totes les necessitats, abocant al servei a una ineficiència absoluta. Si el que volen vostès és millorar l’atenció a les persones, recomanarien una moció per demanar un treball col·laboratiu entre agents implicats que permeti avaluar els processos, resultats, satisfacció de les persones ateses i les seves famílies, el clima laboral, i tots aquells aspectes que es valorin importants per a establir criteris específics, mesurables i sobretot realistes d’acord amb els recursos i perfils professionals dels que disposen al municipi.

La moció, tal com es presenta, i sempre des del nostre punt de vista, posa el focus en el personal treballador, que més enllà de les relacions laborals, probablement fan el que els hi pertoca de la millor manera que saben o poden.

Finalment, després del debat entre els diferents grups polítics, vam demanar al PP que deixés la moció damunt la taula per a ser debatuda al mes següent. Petició que va ser acceptada pel Partit Popular.

No Comments

Post A Comment