La necessària reforma del sistema elèctric

La necessària reforma del sistema elèctric

La necessària reforma del sistema elèctric

Durant el Ple de l’Ajuntament de Maó del mes de gener es van debatre dues mocions presentades pel Partit Popular i Ciutadans amb relació a la recent pujada de l’energia elèctrica del 27 %.

Després de molta feina per consensuar una proposta conjunta entre tots els grups polítics, finalment l’acord no va ser possible i les dues mocions van ser rebutjades.

En tot cas, sorprèn que ambdós partits plantegin ara la necessitat de la intervenció del govern en la configuració dels preus de l’electricitat quan, especialment el PP, han advocat sempre per la liberalització i privatització del sistema energètic espanyol. Els donam la benvinvuda als plantejaments que nosaltres sempre hem defensat. 

Una reforma en profunditat del sistema energètic

Com va explicar el nostre company Rafael Muñoz, tinent d’Alcaldia de Recursos i Sostenibilitat, des d’Ara Maó veim amb molta preocupació la manca de mecanismes que limitin les pujades del preu de l’electricitat i el gas, i consideram imprescindible la reforma del sistema energètic en el seu conjunt.

És per això que des d’Ara Maó instam el govern d’Espanya a:

– Cercar la fórmula per acabar amb la doble imposició establerta en les factures d’electricitat i gas natural, prenent impostos sobre electricitat i hidrocarburs respectivament, des de la base imposable de l’IVA, considerant una aplicació diferenciada entre els costos regulats (fixes) i els variables, baixant en gran mesura els preus de l’electricitat a famílies i empreses, i fent la nostra economia més competitiva, posant aquests costos al nivell dels països europeus.

– Estudiar la càrrega impositiva dels subministraments en el marc de la política impositiva global de l’estat i les recomanacions europees.

– Desenvolupar l’avantprojecte de llei del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric i promoure, en col·laboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la reforma de la tarifa elèctrica en relació amb els elements que determinen el seu cost actual (primes d’energia renovable, compensació de costos extrapeninsulars, amortització del deute per dèficit tarifari, etc.), perquè els consumidors no han de suportar aquells que no estiguin associats al cost de generar i distribuir electricitat. La factura elèctrica ha de ser transparent i ha d’estar lliure de càrregues impositives que li són estranyes.

Impulsar totes les iniciatives legislatives necessàries per regular una garantia social d’accés als subministraments bàsics per a tots els consumidors i famílies vulnerables, especialment en els mesos d’hivern, que estigui enfocada a la protecció de tots els consumidors i, en especial, als col·lectius més vulnerables, i oberta a totes les comercialitzadores.

Promoure iniciatives legislatives que modifiquin l’actual sistema de fixació de preus per subhasta, que provoca que tots els productors d’energia elèctrica cobrin el preu de la central més cara que en cada moment es necessita per atendre la demanda de subministrament d’energia. Cal enfocar el sistema cap a una retribució justa de totes les tecnologies, de manera que es prioritzin les tecnologies més sostenibles des de les perspectives ambiental i econòmica, sense obviar una retribució adequada de les centrals que realitzin funcions de recolzament, i que aporten seguretat al sistema. 

Auditar el sistema energètic en tots els seus trams d’activitat: generació, transport, distribució i comercialització, amb l’objecte d’establir els costos reals de cada activitat, i determinar si hi ha hagut alguna conducta no ajustada a la llei, establint possibles mesures i actuacions reguladores per mitigar l’impacte d’aquests episodis en el futur.

No Comments

Post A Comment