La nostra posició respecte del decret de mesures urgents en matèria d’habitatge

La nostra posició respecte del decret de mesures urgents en matèria d’habitatge

És evident, que no tenim el mateix model per a resoldre el greu problema de l’habitatge a Maó, i Menorca, per extensió.

Un mateix problema, però amb diferents visions de cap a on caminar per resoldre’l. Camins divergents en massa aspectes. Noltrus proposem regular i posar ordre al mercat tensat de lloguer, mentre el PP es nega en rodó a controlar aquest mercat, avui, en gran part en mans de l’especulació.  Com sempre han fet, tornen a apostar per més formigó, per més construcció, per més alçades, més densitat de població, i si ha de ser posant sòl públic per a promocions privades o canvis d’usos de terrenys qualificats per equipaments, doncs també, el seu model difereix molt del nostre.

Insisteixen amb el Decret 6/2023 de mesures urgents en matèria d’habitatge. Ja hem debatut en 3 o 4 ocasions aquest decret en aquest plenari. La darrera vegada amb informes redactats adhoc per a donar llum a les conseqüències reals damunt Maó de les mesures que inclou. Una cosa va quedar clara: és molt difícil, si no impossible, mesurar les implicacions, les conseqüències d’aquest potencial creixement poblacional. Els maonesos i maoneses haurien de saber a priori, haurien de conèixer quines conseqüències té aplicar aquestes mesures del decret.

En resum, repetim que creiem que els informes demostren el que ja sospitàvem des del nostre grup:
1. L’aplicabilitat d’aquest decret, a la realitat de Maó, o no és possible, o senzillament empitjora encara més la situació, sobre tot perquè desconeixem realment el què implicaria respecte a infraestructures, serveis, mobilitat, etc. El fet de dictar Decrets, incidint, des de fora de l’ordenament urbà, damunt el planejament vigent, té conseqüències del tot imprevisibles.

2. No afronta el problema real dels residents a la nostra illa en general, ni a Maó en particular; la turistificació (turistització) de l’habitatge: els càlculs de què a l’estiu es produeixen prop de 35.000 pernoctes que no se sap on s’allotgen, és un dels principals problemes. Sembla evident que hi ha una borsa oculta d’habitatge en els nuclis tradicionals que s’ha de fer aflorar per a habitatge residencial.

Per tant, ens vam veure obligats a votar en contra d’aquesta proposta. No tenim la mateixa ruta per a resoldre el mateix problema.

 

No Comments

Post A Comment