Plaça Colón: Com fer malbé un lloc emblemàtic

Plaça Colón: Com fer malbé un lloc emblemàtic

Ja tenim a la vista l’actuació duta a terme per l’equip de govern de Maó a la plaça Colón. Una actuació denunciable, en primer lloc perquè és el fruit de l’incompliment de la normativa municipal. En efecte, l’Ajuntament no ha respectat el Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Maó. Aquesta norma, que tots estem obligats a complir, començant per la pròpia institució municipal, protegeix l’empedrat de la plaça, i prescriu que s’ha de mantenir i rehabilitar. I l’Ajuntament no ho ha fet, i per tant ha comès una infracció qualificada com a molt greu.

Tal com es diu a la presentació del Catàleg en qüestió, “la ciutat, com a patrimoni col·lectiu, necessita de la consciència social que impossibiliti la pèrdua dels seus valors (edificis, elements, espais públics, etc…), freni el procés de degradació i faciliti la seva recuperació”. Com podrem exigir als ciutadans que es comprometin amb la conservació del patrimoni si l’Ajuntament és el primer que no respecta aquests elements que s’haurien de conservar ?

Però, a més de representar una falta de sensibilitat respecte a la protecció del patrimoni, l’actuació duta a terme per l’equip municipal denota una lamentable falta de visió. Perquè està bé rehabilitar i actuar sobre la plaça Colón, però el que no entenem, i que clarament no compartim, és que per fer-ho s’hagi volgut banalitzar la plaça, convertir-la en una lloc despersonalitzat, la mateixa plaça que podríem trobar, posem per cas, a Burgos, a Guadalajara o a Benidorm. Açò no té sentit, perquè és perdre una mica més la pròpia personalitat substituint-la per un producte estandaritzat.

Aquesta plaça ha estat sempre un lloc emblemàtic de la ciutat, un espai públic que forma part de la història i de la memòria col·lectiva. Però tot açò no té cap interès per a l’equip de govern del PP, els seus interessos van per una altra banda.

Amb aquesta actuació, l’equip de govern deixa ben a les clares la seva política de prioritzar els interessos privats per sobre dels interessos col·lectius, perquè d’una plaça pública n’ha fet un espai únicament perquè els bars hi puguin posar les seves terrasses. L’Ajuntament no ha rehabilitat la plaça Colón, l’Ajuntament el que ha fet és invertir els doblers de tots per construir una plataforma de ciment de la que únicament se’n beneficien uns pocs. Compartim que el centre de Maó tengui activitat comercial però sense perdre de vista que els carrers i les places són de tots els ciutadans, i que els doblers públics s’han d’invertir en benefici de la col·lectivitat. Aquesta, però, no és la prioritat del govern del Partit Popular.

 

10/06/2014

No Comments

Post A Comment