Presentam al·legacions per millorar el PTI

Al·legacions Ara Maó PTI

Presentam al·legacions per millorar el PTI

Davant l’exposició al públic de l’aprovació inicial del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI), des d’Ara Maó hem presentat un seguit d’al·legacions encaminades a millorar aquest important instrument d’ordenació territorial de la nostra illa.

Les nostres al·legacions cerquen reforçar la protecció del sòl rústic, per tal aquest es continuï destinant principalment a l’activitat agrària i agrícola, manteniment la biodiversitat del paisatge que conforma la nostra identitat.

També tenen l’objectiu de reforçar els sistemes d’estalvi d’aigua i control dels aqüífers, així com d’incrementar els percentatges obligats d’implantació de les energies renovables.

Finalment, fem propostes per limitar el creixement de places turístiques, impulsar el sector cultural i mantenir el nivell de protecció de l’illa del Rei.

Reforç dels sistemes d’estalvi d’aigua i control dels aqüífers

Demanam la inclusió de la prescripció de la construcció d’aljubs municipals per emmagatzematge d’aigua de pluja, així com de la de construcció de cisternes en edificis plurifamiliars de nova construcció, entre altres mesures.

També demanam que l’aigua de la nova depuradora que donarà servei a les urbanitzacions del nord des Mercadal, pugui ser conduïda cap a l’Albufera des Grau, amb totes les prevencions de tractament que calgui. Això permetria fer front al greu problema de la manca d’aigua dolça que arriba a la llacuna a causa de les nombroses captacions.

De la mateixa manera, se sol·licita que es prevegi emprar el futur terciari de l’EDAR de Maó i Es Castell per aquest mateix aprofitament, utilitzant la canonada d’Endesa que va des de l’ETAP fins Sa Colàrsega, per arribar a l’Albufera des Grau.

Millora de l’estalvi d’energia i l’ús de renovables

Demanam que tots els articles relacionats amb les noves edificacions o activitats obliguin a disposar de solar tèrmica per aigua calenta sanitària i a la instal·lació de plaques solars per cobrir quasi tota la necessitat energètica, en els supòsits de noves edificacions per a ús residencial i turístic i reforma integral d’edificacions existents, així com habitatges en nuclis rurals.

Nous equipaments culturals i impuls del sector quinari

Davant la necessitat de nous equipaments culturals i el necessari impuls del sector quinari, demanam l’adquisició dels antics quarters de la plaça Esplanada de Maó per a traslladar-hi la Biblioteca Central Insular i l’Arxiu Municipal de Maó.

També demanam la creació i dotació d’equipament a l’Arxiu Històric General de Menorca en l’actual seu de Can Mercadal, a Maó, per albergar-hi arxius històrics de l’Administració de Menorca.

Infraestructures en rústic

La normativa planteja que es pugui usar sòl rústic, inclòs el que és d’especial protecció, per posar-hi infraestructures i equipaments diversos d’iniciativa pública o privada, que quedarien al servei de les urbanitzacions de la costa.

Per tal que aquesta possibilitat se subscrigui a usos realment d’interès general i que no sigui un pretext per instal·lar-hi serveis o equipaments particulars lligats a altres equipaments o necessitats no pròpiament rústiques, com puguin ser les de les urbanitzacions adjacents, es demana que aquesta possibilitat sigui eliminada i que només es permeti posar-hi infraestructures públiques de primera necessitat de dimensions petites (tipus dipòsits contra incendis, estacions de bombeig o similars) i, únicament, a sòl rústic comú.

Major protecció del sòl rústic

Es proposa eliminar la possibilitat de les zones d’hivernada de barques en les àrees de transició per un ús no adequat en aquestes àrees i malmetre, d’aquesta forma, el paisatge de Menorca.

A la vegada, es proposa eliminar l’excepció de no asfaltar -que ara es permet- de camins rurals amb l’argument que siguin accessos dels pagesos a les seves explotacions, fet que es produeix en el 99% dels casos.

Amb l’objectiu de no pervertir la norma, també es proposa que s’estableixin mecanismes clars per evitar que les operacions turístiques en sòl rústic siguin una excusa per fer simples operacions immobiliàries al camp.

Control del turisme d’interior

Els darrers anys l’activitat turística s’ha anat traslladant de la costa als nuclis urbans generant problemes de compatibilitat entre usos turístics i usos residencials. Per tal d’evitar aquest creixement descontrolat es proposa que en el cas de turisme d’interior, aquells establiments d’allotjament hoteler que, havent-se d’ubicar dins l’àmbit dels Nuclis Tradicionals, s’ajustin en la seva projecció i execució a les exigències i requisits definits en la legislació vigent.

També es proposa, eliminar la possibilitat d’equipaments amb capacitat d’atracció (Canutells) pel fet que no es defineixen quins poden ser aquests. Així com establir, en tot cas, equipaments públics per dotar de serveis no existents.

Control de la quantitat de nous edificis agraris en una sola finca

La redacció del PTI no especifica cap límit respecte a quina quantitat de nous edificis agraris es poden fer. Ja es coneixen casos de projectes que semblen clarament abusius a l’hora de plantejar nous edificis, que aprofiten la voluntat de permetre l’activitat agrària al camp. Es demana que s’estableixin uns límits clars i lògics per evitar que també això acabi convertint-se en una via per operacions immobiliàries i especulatives.

Millora de la regulació de l’activitat turística en el medi rural

Per tal d’evitar la pressió sobre el sòl rústic com a única via de garantir la preservació del territori rural es proposa una millor regulació del règim de les instal·lacions i els establiments destinats a l’activitat turística en el medi rural. En aquests moments, Menorca ja té més de 30 agroturismes i uns quants hotels rurals, i n’hi ha molts projectes més en tramitació.

Es demana que s’instauri una quota anual màxima de 75 places d’allotjament turístic en rústic. En aquestes quotes s’haurien de donar prioritat a les agroestades, que es limiten a 6 places turístiques als casats ja existents i exigeixen que els pagesos visquin al lloc.

Eliminació de places turístiques

L’estiu del 2019 (un any habitual abans de la COVID-19) es van comptabilitzar a Menorca més de 220.000 persones a l’estiu. El PTI reconeix que a les urbanitzacions hi ha 4.497 places planificades fa anys, però no executades, a les quals s’afegeix un creixement d’11.414 noves places dins les Àrees de Reconversió.

Tant per evitar més massificació damunt l’illa, com per no degradar el propi producte turístic, es demana que s’eliminin totes aquelles places turístiques previstes en sòls urbans i urbanitzables que hagin incomplert els terminis per a l’elaboració del respectiu planejament de desenvolupament i/o per a la seva d’execució.

La construcció de nous edificis en zona turística, hagi de quedar sotmesa a consum quasi zero en energia i aigua, sense augmentar les places previstes en el PTI de 2003.

Millora de la regulació dels restaurants en sòl rústic

Amb la redacció actual, es podria posar un restaurant a quasi totes les explotacions agràries existents. Es demana que es recuperin els criteris del PTI del 2003, de manera que només es puguin posar restaurants a agroturismes i hotels rurals que estiguin en sòl rústic no protegit.

Protecció de l’illa del Rei

L’illa del Rei, com la resta d’illots de Menorca, ha de mantenir els nivells de protecció que ha tingut fins ara, cenyint-se a les activitats previstes al Pla Especial de l’Illa del Rei, sempre amb la consideració general que les activitats humanes han de ser compatibles amb els nivells de protecció establerts.

FEU CLIC AQUÍ PER DESCARREGAR EL DOCUMENT COMPLET AMB LES AL·LEGACIONS

No Comments

Post A Comment