Primera trobada d’agrupacions d’electors de Menorca

Primera trobada d’agrupacions d’electors de Menorca

Amb l’objecte de plantejar una estratègia comuna en relació a la problemàtica de l’aigua, les agrupacions d’electors i algun partit de les diferents poblacions de Menorca es van reunir a la seu d’Ara Maó el passat dijous, 30 d’abril, que són Junts per Lô, Gent x Ciutadella, Entesa des Mercadal i Fornells, Som Es Castell, Volem Sant Lluís, l’Entesa de Ferrries, PSM més per Menorca de Ciutadella i Ara Maó.

Es conclou la necessitat d’establir un Consorci Insular d’Aigua que assumesqui com a pròpia la gestió de l’aigua, des de la conca fins al seu retorn al medi. Un ens que servesqui per establir polítiques insulars assumint totes les competències necessàries.

Durant la reunió es va analitzar la situació hídrica de l’illa i es va debatre sobre els models de gestió que els diferents municipis utilitzen per a la distribució de l’aigua potable entre els seus ciutadans. Preocupa especialment la qualitat de l’aigua i els nivells de clorurs i nitrats, així com la captació d’aigües residuals i el seu tractament, depuració i retorn al medi. Hi ha d’haver polítiques de sensibilització i informació sobre la contaminació de l’aigua per nitrats.

És necessària una harmonització dels serveis municipals de subministrament d’aigua per estandarditzar preus i serveis, i establir sistemes de tarifes progressives que assegurin unes prestacions mínimes, sense oblidar que tothom té dret a l’accés a l’aigua, i penalitzin el malbaratament d’aquest recurs cada cop més valuós per tal d’incidir en polítiques d’estalvi d’aigua.

Per altra banda, conscients que els aqüífers de la nostra illa no estan delimitats territorialment i que la seva qualitat i gestió afecta tots el menorquins, consideram necessària l’articulació de polítiques insulars que vetllin per la seva qualitat, conservació i recuperació: cal preveure i planificar de forma integrada la gestió dels punts de captació d’aigua. Aquesta visió ha de poder, en un futur, preveure algunes infraestructures per facilitar la interconnexió de les xarxes de captació i regulació dels cabals d’extracció, habilitant un sistema de captació i acumulació d’aigua potable de caràcter insular (distribució en alta) amb capacitat de regular i equilibrar els cabals disponibles, adequant les seves característiques als estàndards de qualitat. La gestió integrada de la captació, acumulació en dipòsits de regulació i tractament preliminar de l’aigua potable permetria un millor i major control de la qualitat de les conques hídriques. En aquest context de distribució en alta, la dessaladora tindria cabuda per millorar la qualitat i fer descansar l’aqüífer.

També es va debatre la necessitat de millorar els sistemes de captació i tractament d’aigües pluvials i residuals, i establir sistemes col·lectors separats, evitant-ne la barreja. Així es podria fer una reutilització de l’aigua de pluja que es podria emprar per neteja de carrers i reg. D’altra banda, cal millorar el procés de depuració de les depuradores existents, assegurant un tractament terciari efectiu i de qualitat que permeti l’ús agrícola de l’aigua depurada. En aquest sentit, cal implementar les infraestructures de distribució que facilitin l’accés a l’aigua depurada per part dels potencials regants.

 

Junts per Lô

Gent x Ciutadella

Volem Sant Lluís

Som Es Castell

L’Entesa des Mercadal i Fornells

L’Entesa de Ferreries

PSM-Més per Menorca de Ciutadella

Ara Maó

 

Tags:
,
No Comments

Post A Comment