Proposta d’acord que presentam sobre l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al Pla Territorial Insular de Menorca

Proposta d’acord que presentam sobre l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al Pla Territorial Insular de Menorca

Resulta necessari que l’Ajuntament de Maó iniciï tan prest com sigui possible els treballs en qüestió per a l’adaptació del PGOU al PTI, la qual cosa haurà d’implicar necessàriament la contractació d’un equip tècnic extern, atès que, amb el col·lapse actualment existent en el Departament municipal d’Urbanisme, esdevé pràcticament impossible fer aquesta feina amb els recursos humans propis.

A més de l’obligació que per mandat normatiu té l’Ajuntament de Maó d’adaptar el seu PGOU al PTI vigent, consideram que hi ha molts de motius que reclamen procedir a aquesta revisió. Així, necessitam comptar amb un planejament general que prevegi mesures més decidides a favor de la capacitat de reposició i regeneració dels ecosistemes pel consum de recursos renovables, especialment els hídrics (reducció del consum d’aigua, potenciació d’aljubs i cisternes, aprofitament aigües pluvials, etc.), i els energètics (ús del sòl per a instal·lacions d’energia renovable); que tengui en compte el principi d’adaptació al canvi climàtic; que adopti el principi de conservació i valorització del paisatge; i que introdueixi la perspectiva de gènere en les actuacions urbanístiques.

Tot açò amb l’objectiu que la sostenibilitat i la cohesió social siguin els eixos d’actuació de la societat maonesa.

No Comments

Post A Comment